Uppdrag att främja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever Diarienummer: U2014/5038/S

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att stimulera och stödja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever genom att utarbeta ett särskilt stödmaterial. Materialet ska innehålla anvisningar om hur arbetet med särskilt begåvade elever kan organiseras samt ge exempel på undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån rådande lagstiftning och aktuell forskning.

I arbetet med framtagandet av stödmaterialet ska synpunkter hämtas in från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Skolverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 februari 2015.