Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Tillägg till uppdraget att ta fram förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan Diarienummer: U2014/5377/S

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att i sitt arbete med att ta fram förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan utgå från att den totala undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa ökas från 500 timmar till 600 timmar från och med höstterminen 2016 och att utrymmet för elevens val från samma tidpunkt minskas med motsvarande antal timmar, från 382 till 282 timmar.

Uppdraget är en komplettering av det uppdrag som regeringen gav till Skolverket den 15 maj 2014 om att ta fram förslag till en stadieindelad timplan för grundskolan (U2014/3489/S) och som ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2014.