Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen angående polisens medverkan när den som utsatts för brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Rikspolisstyrelsen att inventera de rutiner och riktlinjer som används som vägledning när det gäller polisens stöd och hjälp till personer som har utsatts för brott av närstående. När det gäller polisens medverkan då den som utsatts för brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet ska Rikspolisstyrelsen utvärdera om rutinerna och riktlinjerna är adekvata och tillräckliga, om de bidrar till att bedömningarna blir enhetliga och om de polisanställdas kunskap om regleringen, rutinerna och riktlinjerna är tillräcklig. Om de nuvarande riktlinjerna inte fyller de behov som finns, bör dessa ersättas.

Regeringen uppdrar vidare åt Rikspolisstyrelsen att - om utvärderingen föranleder det - genomföra de utbildnings- eller informationsinsatser som krävs för att polisanställda ska kunna göra säkra och enhetliga bedömningar av vilket stöd och vilken hjälp som lämpligen bör ges till den som har utsatts för brott av närstående.

Uppdraget ska senast den 1 juli 2015 redovisas till regeringen (Justitiedepartementet).