Uppdrag att lämna förslag till författningsändringar för anpassning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning Diarienummer: S2014/7854/PBB

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att klarlägga behovet av och föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, det s.k. hissdirektivet. Boverket ska också redogöra för de ändringar som bedöms nödvändiga på föreskriftsnivå. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 januari 2015.