Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi Diarienummer: Ku2015/01668/DISK

Publicerad

Arbetet för att förebygga och motverka rasism och främlingsfientlighet och liknande former av intolerans har till syfte att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

Ladda ner:

I genomförandet av uppdraget ska DO samråda med Forum för levande historia och andra relevanta myndigheter. Genomförandet av uppdraget ska även ske i dialog med berörda organisationer i det civila samhället.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2017 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).