Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Diarienummer: Ku2015/01868/D

Publicerad

Myndigheten får i uppdrag att bidra till utvecklingen av ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Detta ska göras genom att metodmaterialet Inget att vänta på – handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga (MUCF 2014) kompletteras med information om våldsbejakande extremism.

Ladda ner:

I genomförandet av uppdraget ska MUCF samråda med den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18), samt med berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting. Dialog bör även föras med relevanta ideella organisationer med kompetens om våldsförebyggande insatser.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2016.