Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Statens skolverk att ta fram förslag inför fördelning av medel Diarienummer: U2015/03774/S

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att utifrån en analys föreslå en praktiskt användbar fördelningsnyckel för fördelning av statsbidrag mellan skolor i behov av riktade utvecklingsinsatser. Förslaget om fördelningsnyckel ska ta sin utgångspunkt i hittillsvarande utveckling när det gäller grund- och gymnasieskolors samt grundsär- och gymnasiesärskolans kunskapsresultat och förutsättningar, men ska även så långt möjligt beakta den framtida utvecklingen.

Ladda ner:

Fördelningsnyckeln ska kunna användas vid bedömningen av hur olika satsningar och riktade statsbidrag ska fördelas mellan skolor, t.ex. statsbidrag som syftar till att öka likvärdigheten mellan skolor, höja utbildningens kvalitet och förbättra förutsättningarna för högre kunskapsresultat i skolor. Vidare ska fördelningsnyckeln kunna användas flexibelt, vilket t.ex. innebär att alla kriterier enligt nedan inte alltid behöver vara uppfyllda beroende på syftet med den aktuella satsningen. I uppdraget ingår även att säkerställa att det fortlöpande finns tillgänglig statistik över de delar som ingår i fördelningsnyckeln.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2015.