Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga förekomsten och utformningen av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande Diarienummer: S2015/06821/JÄM

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om dels våldsutsatthet för att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld samt barn som bevittnat våld, dels om våldsutövande för att tidigt upptäcka män som utövat eller riskerar att utöva våld.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att kartlägga i vilka delar av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter som rutinmässiga frågor om vålds-utsatthet och våldsutövande ställs, vilka metoder som används samt hur arbetet kvalitetssäkrats genom exempelvis skriftliga rutiner och fort-bildning. Socialstyrelsen ska även sammanställa erfarenheter och resultat av genomförda utvärderingar.

Uppdraget omfattar alla våldsutsatta kvinnor och barn samt barn som bevittnat våld liksom alla våldsutövande män, inklusive transpersoner med utgångspunkt från hur personen själv identifierar sig.