Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda och föreslå en modell för att samla kunskap om prostitutionen över tid Diarienummer: S2015/06285/JÄM

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en modell för att följa prostitutionens omfattning och utveckling över tid.

Ladda ner:

Att inhämta kunskap om prostitutionens omfattning och utveckling är en viktig del i arbetet att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det är angeläget att uppgifter om prostitution inhämtas regelbundet och att de är så tillförlitliga som möjligt.

Det är också angeläget att kartlägga och följa situationen för de personer som har erfarenheter av att köpa respektive sälja sexuella tjänster. Ökad kunskap om målgrupperna kan ge stöd till utveckling av förebyggande insatser och insatser som motsvarar köpare respektive säljares behov av stöd och hjälp samt underlätta uppföljningen av genomförda insatser på området. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en modell för att följa prostitutionens utveckling och omfattning över tid.

Modellen ska beskriva på vilket sätt relevant kunskap om förändringar i prostitutionens omfattning, geografiska utbredning och former ska kunna samlas in. Detsamma gäller insamling av uppgifter om vilka som köper respektive säljer sexuella tjänster, vad de själva ser för behov av stöd och hjälp och vilka erfarenheter de har av bemötande och insatser från myndigheter och frivilligorganisationer.

I insamlandet av uppgifter ska variablerna kön, ålder och nationalitet beaktas. Barn, ungdomar och hbt-personer bör i uppdraget uppmärksammas utifrån relevanta aspekter.

I genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen samråda med relevanta myndigheter och organisationer, såsom Länsstyrelsen i Stockholms län, Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården, Barnombudsmannen samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Socialstyrelsen ska lämna en redovisning av uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2016.