Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare Diarienummer: S2015/07796/SF

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att utveckla stödet till arbetsgivare.

Ladda ner:

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att:

  • utveckla stödet till arbetsgivare i samband med anställdas sjukskrivning
  • utveckla kommunikationen till Arbetsmiljöverket avseende arbetsgivares ansvar enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken
  • vidta informationsinsatser om det arbetsplatsnära stödet
  • utvärdera det arbetsplatsnära stödet
  • lämna förslag på hur det arbetsplatsnära stödet kan utvecklas för att ytterligare förebygga sjukfrånvaro och främja återgång i arbete.

Försäkringskassan ska vid genomförandet samråda med arbetsgivareföreträdare. Uppdraget ska delredovisas den 15 augusti 2016 och slutredovisas den 30 januari 2017 till Socialdepartementet.