Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar Diarienummer: Ju2015/09907/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten beskriva vilka behov aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar har av mobil, ip-baserad kommunikation. Post- och telestyrelsen (PTS) ska bistå med relevant sakkunskap.

Ladda ner:

Av MSB:s redovisning ska framgå:

 • vilka behov aktörerna har av säkra och tillgängliga mobila, ip-baserade kommunikationstjänster,
 • vad som ska uppnås med kommunikationslösningarna,
 • vilka krav som aktörerna ställer på kommunikationslösningarna, bland annat gällande informationssäkerhet, yttäckning, kapacitet och funktion, exempelvis utifrån olika scenarier, samt
 • vilka krav som den internationella utvecklingen avseende operativ samverkan med aktörer från andra länder och internationella organisationer ställer.

Regeringen uppdrar åt PTS att redovisa tänkbara lösningar för kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar. PTS ska bland annat beakta den information som framkommer under arbetet enligt första stycket. PTS ska också inhämta synpunkter från utredningen Försörjningen av statens behov av it/teletjänster med synnerliga säkerhetskrav (Fö2014:A). Även synpunkter från övriga relevanta intressenter ska inhämtas. MSB ska bistå med relevant sakkunskap. PTS ska inte lämna förslag som innebär en inskränkning av utrymmet för marknäten för radio och tv.

Av PTS redovisning ska framgå:

 • vilka dedikerade frekvensband med beaktande av nuvarande frekvensanvändning och placering i frekvensband, som skulle kunna utnyttjas av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar för säkra och tillgängliga mobila, ip-baserade kommunikationslösningar,
 • vilka alternativ som finns till sådana dedikerade frekvensband,
 • vilka tidplaner som skulle gälla för de olika alternativen,
 • hur Försvarsmaktens behov av frekvensutrymme kan tillgodoses,
 • vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika alternativen samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att begränsa eventuella nackdelar,
 • vilka konsekvenserna blir för andra samhällssektorer om de olika frekvensbanden reserveras för ovanstående ändamål, samt
 • vilka faktorer som är viktiga i ett internationellt sammanhang.

Regeringen uppdrar även åt MSB att i samråd med PTS, Polismyndigheten och Försvarsmakten göra en bedömning av drifts- och investeringskostnaderna samt redovisa en möjlig tidplan för skarp drift av de olika alternativen.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 18 mars 2016.