Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Bidrag för ett nationellt centrum för mathantverk Diarienummer: N2015/1965/HL

Regeringen beviljar bidrag med 3 000 000 kronor för år 2015 till Länsstyrelsen i Jämtlands län för ett nationellt resurscentrum för mathantverk i syfte att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk.

Ladda ner:

Läns­styrelsen ska genom resurscentrumet samla in generell kunskap kring mathantverk och bidra till metodutveckling inom området samt möjlig­göra ett aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter med berörda aktörer i hela Sverige.

Bidraget betalas ut efter rekvisition som ges in till Kammar­kollegiet senast den 30 juni 2015. Rekvisitionen ska undertecknas av behörig företrädare samt hänvisa till det diarienummer som bidragsbeslutet har.

Kostnaden ska belasta anslaget 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6, under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Bidraget beviljas i enlighet med de allmänna villkoren för bidrag till föreningar och stiftelser med fler som bifogas detta beslut (bilaga 1) med undantag för att medlen får betalas ut vid ett tillfälle. Länsstyrel­sen ska senast den 1 februari 2016 lämna en ekonomisk redovisning samt en verksamhetsrapport till Kammarkollegiet med kopia till Närings­departementet. Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas till Kam­markollegiet vid samma tidpunkt och återföras till anslagsposten.

Länsstyrelsen ska vidare lämna en rapportering av arbetet till Näringsdepartementet senast den 1 februari 2016. Av redovisningen ska framgå genomförda aktiviteter samt resultat och effekter av dessa.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen ser vikten av nationell samordning för att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk. Ett resurscentrum för mathantverk har betydelse för såväl tillväxten och ut­veck­lingen på landsbygden, som den småskaliga livsmedelsförädlingen och främjandet av det immateriella kulturarvet.