Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om ensamkommande barn som försvinner Diarienummer: S2016/00634/FST

Publicerad

Kunskapsläget om ensamkommande barn som försvinner behöver stärkas. Regeringen uppdrar därför åt länsstyrelserna att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner, att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner, samt att sprida resultat och metoder till myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer.

Ladda ner:

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att:

  • genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner,
  • analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner, där utgångspunkten ska vara att ensamkommande barn som inte har rätt att vistas i Sverige ska återvända till sina hem-länder, samt
  • sprida resultat och metoder till myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska utföras i samverkan med Migrationsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk samt Sveriges Kommuner och Landsting. I uppdraget ingår även att inhämta upplysningar från Barnombudsmannen samt kunskap från frivilligorganisationer med särskild kompetens på området.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna länsstyrelsernas arbete samt redovisningen av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2016 i de delar som avser att genomgöra en nationell kartläggning samt att analysera och föreslå åtgärder, respektive den 15 december 2017 i den del som avser att sprida resultat och metoder.