Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om styrning respektive organisering och ansvarsfördelning rörande vissa pågående nationella uppdrag på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor Diarienummer: S2016/00635/JÄM

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur en strategisk, tydlig och hållbar styrning respektive organisering och ansvarsfördelning kan uppnås avseende de pågående nationella uppdrag som Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK), Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Socialstyrelsen har på delmålsområdet mäns våld mot kvinnor.

Ladda ner:

I Jämställdhetsutredningen identifieras ett långsiktigt behov av en rad strategiska uppgifter som analys, samordning och stöd, samt en fast struktur för att uppnå effektivititet och hållbarhet i jämställdhets-politiken. Regeringen delar Jämställdhetsutredningens bedömning och ser att det finns ett behov av konkreta förslag på hur en sådan styrning respektive organisering och ansvarsfördelning skulle kunna se ut när det gäller ovan nämnda nationella kompetens- och samordningsuppdrag.

I uppdraget till Statskontoret ingår att göra en bedömning av styrkor och svagheter i nuvarande styrning respektive organisering och ansvarsfördelning. Vidare uppdras åt Statskontoret att bedöma förutsättningarna för en effektiv kunskapsstyrning. De nya förslagen ska grundas i en särskild utvärdering av regeringens befintliga styrning av uppdragen samt hur de i nuläget är organiserade och ansvaret för olika uppgifter är fördelat.

Statskontoret ska lämna en redovisning av uppdraget till Regerings-kansliet (Socialdepartementet) senast den 3 oktober 2016.