Artikel från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020 Diarienummer: S2016/01458/FST

Publicerad

Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet i enlighet med den modell som utvecklats i projektet Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen.

Ladda ner:

Uppdraget syftar till att stödja genomförandet av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. Anledningen är att alkohol- och tobakstillsynen är en viktig del i det alkohol- och tobakspreventiva arbetet. I uppdraget ingår att

  • utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den region-ala nivån
  • medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspoliti-ken 2016–2020 (skr. 2015/16:86)
  • underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillstånds-givning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Länsstyrelserna ska från och med 2017 och därefter årligen till och med 2020 lämna en gemensam samlad redovisning av uppdraget till Folkhälsomyndigheten. Redovsingen är ett underlag till Folkhälsomyndighetens samlade verksamhetsrapportering till Socialdepartementet.