Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 Skr.2015/16:86

Publicerad

I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. Regeringen tar nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Ladda ner:

För att bidra till regeringens mål innehåller skrivelsen ett tydligare jämlikhetsperspektiv och jämställdhetsperspektiv jämfört med föregående strategi. Perspektiven måste genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer om de ska få genomslag. En utgångspunkt för hela ANDT-politiken är rätten till bästa uppnåeliga hälsa som bygger på FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på FN-förbundet UNA Sweden:s webbplats

Det övergripande målet för ANDT-politiken ligger fast

Strategin bygger vidare på den tidigare strategin för åren 2011–2015 genom att ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som kommit fram under den perioden. För att främja långsiktighet och kontinuitet anser regeringen att det övergripande målet för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken ska vara detsamma som tidigare:

Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet:

  1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Under varje mål anges de insatsområden som regeringen bedömer är viktiga för att uppnå målen i strategin. Insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk är grunden för det hälso­främjande och förebyggande ANDT-arbetet.

Folkhälsomyndigheten får en tydligare roll i genomförandet

Skrivelsen beskriver också organisationen för att genomföra strategin liksom hur insatserna ska samordnas och följas upp. Kommuner, landsting och det civila samhället utför en stor del av det praktiska förebyggande arbetet, vilket måste fungera väl om målen ska nås. För att stödja det lokala arbetet och engagemanget spelar den nationella och regionala nivån stor roll. Folkhälsomyndigheten, som är huvudansvarig myndighet nationellt, får därför en starkare och tydligare roll i att stödja genomförandet av ANDT-strategin.

Nationellt råd för dialog med berörda myndigheter och organisationer

Sedan år 2008 finns ett nationellt råd för ANDT-frågor. Regeringen planerar för att det ska finnas även för strategiperioden 2016–2020. I rådet bör berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting ingå, liksom forskare och representanter från civilsamhällets organisationer. Rådet ska vara ett forum för dialog om utvecklingen, åtaganden och behov av åtgärder mellan regeringen och berörda myndigheter och andra organi­sationer som är viktiga för att nå målen i ANDT-strategin.

En engagerad regional ANDT-samordning är en nyckelresurs

Den regionala ANDT-samordningsfunktionen på länsstyrelserna – de så kallade ANDT-sam­ordnarna – är viktiga för att kunna väga samman nationell kunskap med lokala och regionala förutsättningar. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDT-strategin.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...