Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag att utarbeta stöd för socialtjänstens arbete i mötet med utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige Diarienummer: S2016/02757

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete i mötet med utsatta EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, det vill säga mindre än tre månader och som saknar uppehållsrätt.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att:

  • efter genomgång av eventuell ny rättspraxis uppdatera Social-styrelsens vägledning för socialtjänsten avseende rätten till socialt bistånd för medborgare i EU/EES-området,
  • ta fram kunskapsstöd för hur socialtjänsten kan arbeta med ärenden som rör barn i målgruppen och
  • på lämpligt sätt sprida detta till kommuner och andra berörda aktörer som möter målgruppen.

Samverkan med länsstyrelsen i Stockholms län och SKL

Uppdraget ska utföras i samverkan med länsstyrelsen i Stockholms län och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2017. Av redovisningen bör även framgå hur barnets rättigheter och jämställdhetsperspektivet tagits tillvara i uppdragets genomförande.