Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående utbildning kring förändrings- och utvecklingsarbete med stöd av e-hälsa Diarienummer: S2016/04585/FS

Publicerad

Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar.

Ladda ner:

Stödet ska främst rikta sig till första linjens chefer men även inkludera andra beslutsfattare i hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att

  • utifrån målgruppens perspektiv analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta,
  • analysera hur uppdraget kopplar till andra pågående, eller tidigare avslutade projekt, kring förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsa,
  • prioritera ett antal tillämpningsområden inom vilka e-hälsolösningar ger särskilda möjligheter att stödja verksamheterna i förändrings- och utvecklingsarbete,
  • utifrån analyserna ta fram en webbaserad utbildning som tillgängliggörs på en nationell webbplats samt
  • ta fram en plan för framtida förvaltning av utbildningen.

Utbildningen bör täcka väsentliga områden som till exempel nya sätt att arbeta med mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst, juridik, strukturerad dokumentation rörande termer och begrepp, ledning och styrning med mera.