Uppdrag till CSN att öka återbetalningen av obetalda skulder Diarienummer: U2016/03525/SF

Det svenska studiestödet lämnas med allmänna medel och är, i ett internationellt perspektiv, generöst. Det är därför viktigt att studielån och återkrav återbetalas.

Ladda ner:

I syfte att öka återbetalningen av obetalda skulder uppdrar regeringen åt Centrala studiestödsnämnden (CSN) att

  • närmare analysera skälen till att inbetalningarna från låntagare bosatta utomlands minskar i förhållande till det debiterade beloppet,
  • kartlägga hur trygghetsreglerna inom studiestödssystemet används,
  • analysera hur användningen av trygghetsreglerna bättre ska kunna förutses och hur beräkningarna av osäker fordran därmed kan förbättras,
  • utreda förbättrade analysmetoder för att med bättre träffsäkerhet kunna vidta åtgärder i ett tidigt skede mot låntagare med hög risk för bristande betalning,
  • med utgångspunkt i de åtgärder som myndigheten redovisade 2015 i rapporten Uppdrag att redovisa åtgärder för att öka återbetalningen av obetalda skulder (U2015/2962/SF), redovisa vilka effekter åtgärderna har fått samt analysera vilka av dessa åtgärder som har störst effekt när det gäller att öka inbetalningar och andel inbetalt av debiterat belopp,
  • utreda möjligheten att ytterligare begränsa rätten till studiemedel för studerande med obetalda årsbelopp och återkrav,
  • vidta eller föreslå åtgärder för att säkerställa att myndigheten över tid har tillgång till korrekta adresser och kontaktuppgifter till låntagare, samt, att öka inbetalningarna från de som myndigheten erhåller en adress eller kontaktuppgift till, och
  • vidta eller föreslå åtgärder för att få fler låntagare med rätt till nedsättning av årsbeloppet att ansöka om nedsättning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2017. Uppdraget som rör analysen av skälen till minskade inbetalningar från låntagare utomlands ska redovisas senast den 31 mars 2017.