Uppdrag att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av serietillverkade hus Diarienummer: N2016/05609/PUB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och företrädare för byggherrar och entreprenörer, lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). De krav som avses är kravet på lämplighet för sitt ändamål och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i 8 kap. 1 § PBL samt de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL. Förslagen kan, utöver förslag på författningsändringar, även omfatta andra slags åtgärder som bidrar till enhetlig tillämpning av de angivna bestämmelserna i PBL.

Ladda ner:

Boverket får för uppdraget under 2016 använda 250 000 kronor som ska belasta utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, anslaget l : 1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 1 Bostadspolitisk utveckling- del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2016. Redovisning av använda medel samt återbetalning av ej utnyttjade medel ska ske till Kammarkollegiet senast den 1 september 2017. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017 tillRegeringskansliet (Näringsdepartementet).