Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av serietillverkade hus Diarienummer: N2016/05609/PUB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och företrädare för byggherrar och entreprenörer, lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). De krav som avses är kravet på lämplighet för sitt ändamål och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i 8 kap. 1 § PBL samt de tekniska egenskapskraven i 8 kap. 4 § PBL. Förslagen kan, utöver förslag på författningsändringar, även omfatta andra slags åtgärder som bidrar till enhetlig tillämpning av de angivna bestämmelserna i PBL.

Ladda ner:

Boverket får för uppdraget under 2016 använda 250 000 kronor som ska belasta utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, anslaget l : 1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 1 Bostadspolitisk utveckling- del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2016. Redovisning av använda medel samt återbetalning av ej utnyttjade medel ska ske till Kammarkollegiet senast den 1 september 2017. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2017 tillRegeringskansliet (Näringsdepartementet).

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.