Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Diarienummer: S2016/07874/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att under perioden 2017–2019 stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala verksamhetsområden.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att
− kartlägga kommuners och landstings behov av stöd rörande tillämpningen av barnkonventionen,
− erbjuda stöd till kommuner och landsting rörande ändamålsenlig vägledning, kunskap och kompetens avseende tolkning och tillämpning av barnets rättigheter,
− erbjuda stöd för utveckling av metoder och arbetsformer för tillämpning av barnets rättigheter inom verksamhetsområden för kommuner och landsting som berör barn,
− sprida lärande exempel avseende tillämpningen av barnets rättigheter inom olika verksamhetsområden, t.ex. om metoder och arbetsformer för att pröva barnets bästa och för att höra barn i beslutsprocesser,
− bidra till nätverksträffar och andra dialogforum på regional nivå för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting,
− erbjuda kommuner och landsting stöd vad gäller utvärdering av arbetet med att tillämpa barnets rättigheter, samt
− sammanställa och analysera resultatet av kommunernas och landstingens arbete. Barnombudsmannens insatser ska bidra till utvecklingen av ett verksamhetsanpassat stöd.
Vad gäller uppdragets genomförande ska Barnombudsmannen föra en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
särskilt berörda statliga myndigheter, inklusive länsstyrelserna, och organisationer från det civila samhället.

Uppdraget ska redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 30 mars 2020.