Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende åtgärder för att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor Diarienummer: A2017/00180/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar.

Ladda ner:

Syftet är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen för denna grupp. Myndigheten ska särskilt uppmärksamma kvinnor med kort eller ingen utbildningsbakgrund och med begränsad erfarenhet av lönearbete i Sverige. Planen ska omfatta utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 april 2017.

Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning fram till och med årsredovisningen för 2018.

Sysselsättningsgraden är lägre bland utrikes födda

Sysselsättningsgraden är lägre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. Av de utrikes födda männen var 63,2 procent sysselsatta, vilket kan jämföras med 70,1 procent av de inrikes födda männen. Under 2015 var 56,0 procent av de utrikes födda kvinnorna sysselsatta, jämfört med 66,6 procent av de inrikes födda kvinnorna. Andelen som förvärvsarbetar är särskilt låg bland utrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning.