Uppdrag att genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande. Fokus ska vara dels på energieffektiviserande renovering, dels på energieffektivt byggande, med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Ladda ner:

Informationscentrum har två ändamål. Det första är att främja en ökad
energieffektivisering vid renovering. Det andra är att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. För att fylla dessa ändamål ska informationscentrum samla in, granska, kvalitetssäkra och sprida information till målgrupper inom bygg- och fastighetsbranschen. Genom att inrätta centrum för hållbart byggande kan information om renovering och energieffektivisering sammanställas, kvalitetssäkras och hållas lättillgänglig för fastighetsägare och andra inblandade i renoveringsprocessen.

Som medlem i Europeiska unionen åligger det Sverige att ha en strategi för renovering och energieffektivisering, i enlighet med energieffektiviseringsdirektivet. Inrättandet av ett informationscentrum kan utgöra en del av den svenska nationella strategin. För genomförande av uppdraget under 2017 har regeringen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik avsatt 10 000 000 kronor på anslaget 1 :4 Boverket, anslagspost 2 Nationellt centrum för hållbart byggande. Regeringen avser att avsätta 10 000 000 kronor för samma ändamål 2018.