Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Trafikverket att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Regeringen uppdrar vidare åt de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna
(länsplanerupprättarna) att för respektive län upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029.

Ladda ner:

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.

I redovisningen ska Trafikverket lämna förslag till åtgärder för den preliminära planeringsram som anges i bilaga 1. Redovisningen ska finnas tillgänglig på Trafikverkets webbplats tillsammans med samlade effektbedömningar för enskilda åtgärder och typåtgärder. Samtidigt som Trafikverket redovisar uppdraget till regeringen ska verket remittera redovisningen. Av remisskrivelsen ska det framgå att remissyttrandena ska ges in till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.