Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning Diarienummer: U2015/03573/UH, U2017/01129/UH

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Ladda ner:

Försöksverksamheten ska fortlöpande dokumenteras och utvärderas. Dokumentation och resultat av utvärderingar ska spridas. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2018 och därefter årligen senast samma datum till och med 2021.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.