Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram inom antibiotikaresistens samt inom migration och integration Diarienummer: U2017/02405/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att inom områdena antibiotikaresistens samt migration och integration inrätta tioåriga nationella forskningsprogram som ska drivas i enlighet med vad som beskrivs i uppdraget till Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (U2017/02404/F).

Ladda ner: