Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att ta fram informations- och utbildningsmaterial för ökad och säker cykling Diarienummer: N2017/04203/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram målgruppsanpassat informations- och utbildningsmaterial som kan användas i projekt som syftar till att främja ökad och säker cykling. Särskilt prioriterade målgrupper är barn och unga, samt nyanlända och andra grupper av utrikes födda. Berörda ideella organisationer samt Länsstyrelsen i Jönköpings län ska ges möjlighet att lämna synpunkter och delta i arbetet. Trafikverket ska även inhämta information från Statens skolverk.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2018.

Trafikverket får använda högst 1 000 000 kronor för genomförande av
uppdraget. Kostnaderna ska belasta anslaget 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur, anslagsposten 12.1 Planering, stöd och
myndighetsutövning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2016/17:1, utg.omr. 22) föreslog
regeringen en tvåårig satsning på cykelfrämjande åtgärder; 25 miljoner
kronor 2016 och 75 miljoner kronor 2017. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2016/17:TUl, rskr. 2016/17:100). Detta uppdrag om framtagande av informations- och utbildningsmaterial ingår inom ramen för dessa medel.

Laddar...