Uppdrag om service och närvaro på rätt plats Diarienummer: A2017/01237/A

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i hela landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller många nyanlända samt i utsatta stadsdelar. Som en del av detta uppdrag ska myndigheten ha en dialog med kommuner och andra relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Ladda ner:

Myndigheten ska under uppdraget inte genomföra några förändringar som leder till minskad statlig närvaro, utöver de som redan har beslutats. Vid eventuella mindre förändringar ska särskilt beaktas aspekter som hög långtidsarbetslöshet, nyanländas behov samt behovet av myndigheters närvaro i utsatta stadsdelar, mindre kommuner och landsbygdskommuner. Samlokalisering med statliga myndigheter och kommuner ska även fortsättningsvis eftersträvas. Uppdraget ska genomföras inom givna budgetramar.

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur olika kontaktvägar och möjligheter att förmedla olika typer av service används och utvecklas samt hur detta effektiviserat myndighetens arbete.

Arbetsförmedlingen ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder som avser kontorsnät och tjänsteutbud samt vilka konsekvenser som sådana förändringar från 2014 och framåt har medfört. Redovisningen ska även översiktligt beskriva hur dialogen med aktörerna på lokal, regional och nationell nivå har genomförts samt vilka slutsatser Arbetsförmedlingen drar av denna dialog. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 22 februari 2018.