Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Linnéuniversitetet att genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat Diarienummer: Ku2017/01562/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Linnéuniversitetet att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018 till Regeringskansliet.

Ladda ner:

I uppdraget till Linnéuniversitetet ingår bl.a. att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och handha en tjänst som erbjuder råd och stöd anpassade för målgruppen. Ett jämställdhetsperspektiv ska tillämpas vid genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda aktörer som har kunskap om journalisters och redaktioners utsatthet för hot och hat och komplettera icke-statliga insatser på området. Linnéuniversitetet ska även samråda med Brottsoffermyndigheten som har i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat.