Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap och samverkan på informationssäkerhetsområdet Diarienummer: Ju2017/05789/SSK

Publicerad

Ladda ner:

1. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen, kartlägga och analysera informationssäkerhetsarbetet inom landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2018.

2. Regeringen uppdrar åt MSB att verka för att de privat-offentliga samarbetsformerna stärks. I uppdraget ingår att bedöma vilka branscher och sektorer som bör prioriteras.

Uppdraget ska redovisas senast 1 mars 2018 och av redovisningen ska det framgå vilka åtgärder MSB har vidtagit och vilken effekt dessa har haft samt vilka ytterligare åtgärder MSB planerar att vidta.

Pressmeddelande: Ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi