Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas. Strategin sätter upp målsättningar inom sex prioriterade områden och ska bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället. Strategin kommer att följas av specifika uppdrag och andra styrande åtgärder till berörda myndigheter.

– Med strategin tar vi ett viktigt steg framåt för ett samlat och effektivt arbete med informations- och cybersäkerhet. I dag inleder vi arbetet genom att fatta beslut om ett antal myndighetsuppdrag, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Strategin pekar ut vilka övergripande områden som regeringen vill prioritera och vilka målsättningar som finns för respektive område. De sex strategiska prioriteringarna som görs i strategin är att

  • säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet,
  • öka säkerheten i nätverk, produkter och system,
  • stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter,
  • öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet,
  • öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen, och
  • stärka det internationella samarbetet.

Vid sitt sammanträde i dag har regeringen fattat beslut om fyra regeringsuppdrag, med koppling till strategin:

Myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (bevakningsansvariga myndigheter) ska analysera och bedöma informationssäkerheten i de delar av den egna verksamheten som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete.

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska, i samverkan med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, redovisa en sammanvägd rapport utifrån samtliga bevakningsansvariga myndigheters redovisningar av uppdraget att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap om informationssäkerheten hos bevakningsansvariga myndigheter

MSB ska, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen, kartlägga och analysera informationssäkerhetsarbetet inom landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet. MSB ska också verka för att de privat-offentliga samarbetsformerna stärks.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap och samverkan på informationssäkerhetsområdet

MSB ska vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.

Uppdrag att förbereda genomförandet av direktivet 2016/1148/EU om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.