Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap om informationssäkerheten hos bevakningsansvariga myndigheter Diarienummer: Ju2017/05788/SSK

Publicerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska, i samverkan med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, redovisa en sammanvägd rapport utifrån samtliga bevakningsansvariga myndigheters redovisningar av uppdraget att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten (Ju2017/05787/SSK). Vid genomförandet ska också krisberedskapsperspektivet samt planeringen för det civila försvaret beaktas.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2018. MSB ska också lämna återkoppling till de bidragande myndigheterna i syfte att återföra kunskap och möjliggöra lärdomar.

Pressmeddelande: Ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi