Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Ansökan från Brottsofferjouren om medel för att stärka stödet till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat Diarienummer: Ku2017/01578/D

Publicerad

Regeringen beviljar Brottsofferjouren Sverige 800 000 kronor för att utveckla verksamheten genom interna aktiviteter i syfte att stärka jourverksamhetens stöd till enskilda individer som utsätts för hot och hat i samband med att de deltar i det offentliga samtalet.
Brottsofferjouren ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits senast den 1 november 2018.

Ladda ner: