Erbjudande till Region Skåne att, inom ramen för livsmedelsstrategin, stödja utvecklingen av innovationer i livsmedelskedjan och innovativa livsmedelsföretag Diarienummer: N2017/04674/HL

Regeringen erbjuder Skåne läns landsting (Region Skåne) att genomföra insatser som stärker innovationer i livsmedelskedjan och som stödjer utvecklingen av innovativa livsmedelsföretag i syfte att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag. Insatserna ska genomföras i samverkan med Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS).

Ladda ner:

Erbjudandet är ett led i genomförandet av livsmedelsstrategin (prop.
2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet) och är en åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska område kunskap och innovation. Erbjudandet ska bidra till ökad spridning och kommersialisering av ny kunskap inom livsmedelskedjan.

Övergripande utgör erbjudandet en del av den regionala tillväxtpolitiken i länet, med särskilt fokus på det regionala innovationsarbetet. Region Skåne ska senast den 28 februari 2018 redovisa hur insatser finansierade genom detta erbjudande bidrar till målet för det ovannämnda strategiska området att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan, hållbar produktion och konsumtion av livsmedel samt till det som anges under regeringens bedömning i avsnitt 9.3 i propositionen.