Uppdrag åt Vinnova att, inom ramen för livsmedelsstrategin, utveckla inkubation i livsmedelskedjan Diarienummer: N2016/06291/SK, N2017/03223/HL, N2017/03896/HL

Uppdraget är ett led i genomförandet av livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet) och är en åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska område kunskap och innovation samt ska bidra till ökad spridning och kommersialisering av ny kunskap inom livsmedelskedjan.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utlysa
medel för att genom inkubatorer och acceleratorer stödja utveckling av
innovativa företag inom livsmedelskedjan.

Vinnova ska redovisa hur insatsen bidrar till målet för det ovan nämnda strategiska området (att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel) samt till det som anges under regeringens bedömning i propositionen.

Uppdraget syftar därför till att både stärka stödets kvalitet och öka dess tillgänglighet till enskilda företag. Vinnova ska senast den 28 februari årligen lämna in en delrapport om uppdragets genomförande och senast den 28 februari 2020 inkomma med en slutrapport.