Uppdrag till Boverket att komplettera förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

Regeringen uppdrar åt Boverket att komplettera myndighetens förslag om dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid nybyggnation av byggnadsverk (rapport 2015:46).

Ladda ner:

Boverket ska, med beaktande av remisskommentarer:
• utreda utformningen av tillsyn över den föreslagna loggboken, inklusive eventuella sanktionsmöjligheter och val av tillsynsmyndighet, både för byggnader och anläggningar,
• förtydliga den föreslagna loggbokens innehåll, vem som har ansvar för loggboken under brukarskedet och överlämning vid exempelvis färdigställande av byggnad,
• överväga i vilken lag de föreslagna bestämmelserna bör införas, samt
• överväga lämplig tidpunkt för regleringens ikraftträdande, behovet av eventuella övergångsbestämmelser och om förslaget är anmälningspliktigt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter för informationssamhällets tjänster eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.