Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utreda omständigheterna kring SOS Alarms felaktiga VMA-larm i Stockholm den 9 juli 2017 Diarienummer: Ju2017/06079/SSK

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att redovisa och utvärdera omständigheterna kring och vidtagna åtgärder med anledning av SOS Alarms felaktiga VMA-larm i Stockholm den 9 juli 2017.

Ladda ner:

MSB ska utifrån resultatet av sin utvärdering föreslå åtgärder för att säkerställa en hög funktionalitet och säkerhet i VMA-systemet. Vidare ska MSB redovisa och utvärdera informationsgivningen till allmänheten om det felaktiga VMA-larmet genom Sveriges Radios kanal P4 och informationsnumret 113 13 samt på MSB:s, SOS Alarms och Polismyndighetens webbplatser samt på krisinformation.se. På grundval av den utvärderingen ska MSB föreslå åtgärder för att säkerställa hög funktionalitet och kvalitet för sådan informationsgivning. I det ligger bl.a. att föreslå åtgärder för att stärka kunskapen hos enskilda om vilka kanaler som finns för att varna och informera allmänheten vid bl.a. olyckor och allvarliga händelser.

MSB ska analysera och redovisa ekonomiska konsekvenser av de förslag som lämnas. Förslagen ska utgå från sammantagna finansiella ramar.

MSB ska vid genomförandet av uppdraget samråda med SOS Alarm, Polismyndigheten och övriga berörda aktörer.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2017.

Pressmeddelande: Regeringen ger MSB i uppdrag att utreda felaktigt VMA-larm