Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utvärdera hanteringen av attentatet i Stockholm den 7 april 2017 Diarienummer: Ju2017/05643/SSK

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utvärdera hanteringen av attentatet den 7 april 2017 i Stockholm. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur den samlade hanteringen av det initiala händelseförloppet inverkade på samhället, särskilt de samhällsfunktioner som i stor utsträckning påverkade allmänheten.

Ladda ner:

Utifrån analysen ska MSB dra slutsatser som kan vara ändamålsenliga för framtida hantering av likartade händelser, större händelser eller om flera händelser sker samtidigt. I uppdraget ingår också att analysera om det vid den aktuella händelsen fanns några områden i samhället som var på väg att nå gränsen för sin kapacitet.

Inom ramen för uppdraget ska MSB även beskriva och analysera hur den information som spreds i samband med attentatet påverkade hanteringen av händelsen. MSB ska särskilt belysa

  • hur informationsspridningen påverkade de ansvariga aktörernas hantering av händelsen,
  • hur hanteringen av händelsen påverkades av obekräftade uppgifter och rykten som spreds i anslutning till dådet, och
  • vilka slutsatser som kan dras inför framtiden avseende betydelsen av den information som sprids vid snabbt uppkomna allvarliga händelser.

Uppdraget ska omfatta berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. MSB ska även inhämta kunskap om hur informationsspridningen i andra länder som varit utsatta för liknande attentat påverkade deras hantering, till exempel Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Vidtagna åtgärder som omfattas av sekretess ingår inte i uppdraget. MSB ska i genomförandet av uppdraget samråda med berörda aktörer, bland annat Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Flera av de berörda aktörerna gör egna utvärderingar som kan utgöra underlag i MSBs arbete med att utvärdera den samlade hanteringen av händelsen.

MSB ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) fortlöpande informerat under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 april 2018.