Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utreda förutsättningarna för och lämna förslag avseende utökade uppgifter för Regelrådet Diarienummer: N2017 /04846/FF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utreda förutsättningarna att utöka Regelrådets uppgifter vad gäller arbetet med införlivande av EU-lagstiftning. I genomförandet av uppdraget ska Statskontoret beakta och värna den svenska modellen på områdena arbetsrätt och arbetsmiljö. Statskontoret ska redovisa för- och nackdelar med ett eventuellt utökat uppdrag. Vidare uppdrar regeringen åt Statskontoret att lämna förslag på om och hur Regelrådet i sitt granskande arbete bör beakta huruvida nya och ändrade regler är utformade med hänsyn tagen till den digitala utvecklingen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att bedöma om de utökade uppgifterna för Regelrådet medför att Regelrådet bör organiseras på ett annat sätt än som ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket och om så är fallet, lämna förslag på lämplig organisationsform. Statskontoret ska redogöra för de ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av ett sådant förslag. Vid genomförandet ska Statskontoret föra en dialog med berörda myndigheter och andra aktörer. Statskontoret ska hålla en löpande dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under uppdragets genomförande.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 januari 2018.