Uppdrag till Riksgäldskontoret att förbereda och genomföra inordnandet av uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten Diarienummer: M2017/02089/Ke

Regeringen ger Riksgäldskontoret i uppdrag att förbereda och genomföra inordnandet i Riksgäldskontoret av uppgifter som Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). Överföringen ska ske den 1 december 2018.

Ladda ner:

Riksgäldskontoret ska samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten vid uppdragets genomförande.

Riksgäldskontoret ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.

Riksgäldskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget och återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 februari 2019.