Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten om lokalisering av viss verksamhet Diarienummer: M2017/02087/Ke

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Katrineholm, där myndigheten ska ha sitt säte och där myndighetens lednings-och stödfunktioner i huvudsak ska vara placerade. En så stor del av myndighetens verksamhet som möjligt ska lokaliseras i Katrineholm. Myndigheten ska pröva vilka delar av verksamheten som kan flyttas, inklusive kärnkraftstillsynen. Myndigheten bör dock bedriva riksmätplatsen och beredskapsverksamheten samt huvuddelen av tillsynen av de svenska kärnkraftverken i drift från Stockholm. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 november 2018.

Ladda ner:

Lokaliseringen av viss verksamhet till Katrineholm ska genomföras på ett sådant sätt att myndighetens verksamhet kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. Myndigheten ska föra löpande dialog med Regeringskansliet (Miljö-och energidepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Myndigheten ska senast den 1 juni 2018 redovisa till regeringen (Miljö-och energidepartementet) de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Miljö-och energidepartementet) senast den 1 februari 2019.