Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten att förbereda och genomföra överföring av uppgifter till Riksgäldskontoret Diarienummer: M2017/02088/Ke

Publicerad

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att förbereda och genomföra överföring till Riksgäldskontoret av de uppgifter som Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). Överföringen ska ske den 1 december 2018.

Ladda ner:

Strålsäkerhetsmyndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret vid uppdragets genomförande.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Miljö-och energidepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget och återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Miljö-och energidepartementet) senast den 1 februari 2019.