Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå metod och regler för redovisning av byggnaders klimatpåverkan Diarienummer: N2017/05878/PBB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att föreslå metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan, med beaktande av ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska utföras inom ramen för uppdraget Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan som Boverket fått i regleringsbrevet för budgetåret 2017.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05). Boverket bör även samråda med relevanta branschaktörer, kommuner och myndigheter.

Boverkets förslag ska redovisas till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2018.