Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Polarforskningssekretariatet om myndighetens lokalisering Diarienummer: U2017/02819/F, U2017/03463/F

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polarforskningssekretariatet att genomföra en lokalisering av myndighetens verksamhet från Stockholm till Luleå där myndigheten ska ha sitt säte. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 juni 2019.

Ladda ner:

Lokaliseringen ska ske på sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. Polarforskningssekretariatet ska föra en löpande dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Myndigheten ska senast den 1 juni 2018 till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2019.