Uppdrag till Statens geotekniska institut att komplettera och implementera systemet Geokalkyl

Regeringen uppdrar åt Statens geotekniska institut (SGI) att komplettera och implementera systemet Geokalkyl, som används för planering av bebyggelse i tidiga skeden.

Ladda ner:

SGI har på uppdrag av regeringen utvecklat ett verktyg, Geokalkyl, för att översiktligt bedöma kostnaden för olika grundläggningsåtgärder i områden med skilda geotekniska förutsättningar. Systemet syftar till att i tidiga planeringsskeden, t.ex. för kommuner i samband med översiktsplanering, möjliggöra att kostnaderna för det valda läget kan värderas ur geoteknisk synpunkt. Systemet kan alltså bidra till att minska kostnaderna vid byggande av t.ex. bostäder och infrastruktur.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 december 2017.