Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada Diarienummer: N2017/06396/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att föreslå en finansieringsmodell för informationsutbyte av grunddata kopplat till olycksdatabasen Strada och för rapportering till Strada. I arbetet ska pågående arbete med avgiftsfritt tillhandahållande av grundläggande registerinformation beaktas för såväl statliga myndigheter som för kommuner och landsting, liksom huruvida ersättning för inrapportering till Strada bör ges vid avgiftsfritt tillhandahållande av registerinformation.

Ladda ner:

Transportstyrelsen ska vidare lämna förslag på nödvändiga författningsändringar för att införa finansieringsmodellen. Transportstyrelsen ska också redovisa en analys av hur myndighetens kostnader för registerhållande kopplat till Strada skulle påverkas av förslaget.

Transportstyrelsen ska vid utarbetandet av förslaget beakta den kommunala finansieringsprincipen liksom 14 kap. 3 § regeringsformen,
proportionalitetsprincipen, beträffande eventuella inskränkningar av den
kommunala självstyrelsen. Transportstyrelsen ska även redovisa en konsekvensanalys där för- och nackdelar med den föreslagna modellen redovisas, inklusive kostnadskonsekvenser.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Datainspektionen, Ekonomistyrningsverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Trafikanalys, Trafikverket, Tullverket och andra berörda myndigheter.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2018.