Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att verka för samordning av risk- och sårbarhetsarbete som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet i samhället Diarienummer: Ju2017/08267/SSK

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att verka för samordning av berörda aktörers risk- och sårbarhetsarbete, för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där många människor samlas eller rör sig.

Ladda ner:

Uppdraget ingår i överenskommelsen mellan regeringen och de borgerliga partierna om åtgärder mot terrorism, som presenterades i juni 2017.

I uppdraget ingår att kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer, sammanställa väsentliga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap inom området, ge nationell vägledning för de skyddsåtgärder som behöver vidtas samt identifiera eventuella behov av författningsändringar.

Arbetet ska utföras i samverkan med de statliga myndigheter som främst berörs, bland andra länsstyrelserna, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Boverket och Trafikverket. Viktiga aktörer i detta arbete är även kommunerna och landstingen. MSB ska därför även samverka med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

MSB ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet), senast den 31 maj 2018.

Pressmeddelande: Regeringen vill skärpa säkerheten i den offentliga miljön