Regeringen vill skärpa säkerheten i den offentliga miljön

Alla ska kunna känna sig trygga på gator, torg, i kollektivtrafiken och vid konsertlokaler. Därför har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att verka för samordning i arbetet med att skapa ökad trygghet i det offentliga rummet.

– Genom uppdraget till MSB tar vi ett samlat grepp över säkerheten i offentliga miljöer som tyvärr har angripits i såväl Stockholm som på andra platser. Vi ska alla kunna känna oss trygga när vi vistas på offentliga platser, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

MSB ska kartlägga hur ansvarsförhållandet mellan ansvariga aktörer ser ut. Bland annat arbetar kommuner, länsstyrelser, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Trafikverket med frågor som rör säkerheten i offentliga miljöer. MSB ska även samla och sprida kunskap inom området och ge nationell vägledning för de åtgärder som behöver vidtas för att öka säkerheten. Inom ramen för uppdraget kommer MSB också att se över frågor som rör samhällsplanering och kollektivtrafik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv.

MSB ska genomföra uppdraget i samverkan med berörda aktörer och redovisa det senast den 31 maj 2018.

Uppdraget ingår i överenskommelsen om åtgärder mot terrorism mellan regeringen och de borgerliga partierna, vilken presenterades i juni 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att verka för samordning av risk- och sårbarhetsarbete som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet i samhället

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid