Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till Naturvårdsverket att utforma ett förslag till en långsiktig klimatstrategi för Sverige i enlighet med Parisavtalet Diarienummer: M2017/02742/Kl

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag till Sveriges långsiktiga strategi för utveckling mot låga växthusgasutsläpp (LTS) i enlighet med artikel 4.19 i Parisavtalet under FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen).

Ladda ner:

Naturvårdsverket ska stämma av med Regeringskansliet under arbetets gång med minst två muntliga delredovisningar innan slutredovisningen.

Naturvårdsverkets förslag ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 april 2018.