Innehållet publicerades under perioden

-

Ändring av uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor Diarienummer: U2018/00210/UF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF:s) uppdrag att årligen redovisa en uppföljning av ungdomars levnadsvillkor utifrån indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken förlängs. Uppdraget ska redovisas den 15 mars varje år till och med 2021.

Ladda ner:

Övriga myndigheters uppdrag att årligen lämna ett underlag till MUCF förlängs till och med den 31 december 2020. Beslutet att MUCF ska inrätta och leda en referensgrupp för kvalitetssäkring och utveckling av uppföljningssystemet ändras på så sätt att myndigheten själv får avgöra formen för arbetet. MUCF får också involvera andra aktörer som myndigheten bedömer relevanta för uppdraget.